Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Speelruimteplan

opdrachtgever

Gemeente Landsmeer

Locatie

Landsmeer

Voor gemeente Landsmeer is een speelruimteplan opgesteld met de titel ‘Samen Beter Buiten Spelen’. Dit plan is ontwikkeld in samenwerking met relevante partijen zoals scholen, sportclubs, jongerenwerk en uiteraard bewoners van Landsmeer. Hiermee is een breed plan ontstaan dat de basis vormt voor toekomstige veranderingen in de openbare (speel- en sport)ruimte van Landsmeer.

De drie voornaamste onderdelen in dit project zijn het speelruimteonderzoek door Speelplan, de participatie met kinderen en jongeren en het opstellen van het plan. Deze onderdelen zijn in onderstaande tabbladen verder toegelicht.

Aan de basis van het speelruimteplan staat een onderzoek naar de huidige speelruimte. Door middel van een QuickScan van de gemeente heeft Speelplan de openbare speel- en sportruimte in beeld gebracht. In deze Quickscan zijn de formele voorzieningen geïnventariseerd, maar ook de informele speelruimte. Dit zijn bespeelbaar groen en goede speelstraten. Het speelruimteonderzoek is verwerkt in een fotoboek en kaartmateriaal.

Om een goed beeld krijgen van hoe en waar kinderen in de gemeente spelen en sporten zijn er met alle basisscholen in de gemeente Landsmeer gewandeld. Per school liep een ‘expertpanel’ van circa 10 kinderen mee die de wijk op hun duimpje kennen. De kinderen hebben verteld en laten zien hoe zij spelen, wat zij goed vinden en wat beter kan.

Pizza-overleg

Voorzien van flip-overs, viltstiften én pizza’s hebben jongeren gebrainstormd over hoe zij gebruik maken van speel- en sportplekken en wat er nodig is om de openbare ruimte beter op hen af te stemmen.

Kennis en ervaring van bewoners is onmisbaar in een speelruimteonderzoek. Door middel van een online enquête is de waardering van bewoners geïnventariseerd.

De input van de bewoners en de inventarisatie door Speelplan vormen de basis waarop het speelruimteplan is opgesteld. Dit onderzoek is samengevat in een onderzoekskaart voor de gemeente.

Vervolgens zijn enkele thema’s en verbeterpunten benoemd om de kwaliteit en gebruikswaarde van de openbare ruimte te vergroten. De overkoepelende thema’s zijn:

  • Thema 1: Verdeling en diversiteit van speelruimte
  • Thema 2: Bewegen en ontmoeten van 0-100 jaar
  • Thema 3: Samenwerking lokale organisaties
  • Thema 4: Bewonersparticipatie

Alle ingewonnen informatie is verwerkt in een visiekaart voor de gemeente. Deze visie is vervolgens vertaald naar een uitvoeringsplan, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële (on)mogelijkheden.