Spelen
Sporten
Bewegen
Contact

Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit

 

De nieuwe omgevingswet

Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit

In november 2019 heeft de Integrale Onafhankelijke Adviescommissie Omgevingswet haar slotadvies m.b.t de nieuwe omgevingswet geschreven en bij de minister van Wonen en Milieu, mevrouw S. van Veldhoven, aangeboden.Na 8 jaar stelselherziening zal de nieuwe omgevingswet van 2021 van kracht zijn. Wat gebeurt er dan precies, wat verandert er voor bestuurders, besluitvormers, omwonenden, bedrijven en andere steekhouders?

Uiteraard kunnen we u dit niet in een paar woorden of zinnen uitleggen. Wij zullen proberen de strekking van deze nieuwe omgevingswet toe te lichten.

Op dit moment is het bij veel overheden een wirwar aan wetgeving en maatregelen. Bij initiatieven van bewoners, bedrijven of overheden moeten deze ideeën soms langs 30 wetten en ca. 100 maatregelen voordat een oordeel geveld kan worden over het wel of niet doorgaan van de bouw van een loods, een nieuwe speeltuin, een aantal woningen of aanpassing van bestemmingsplannen. Zo zijn daar o.a. de wet milieubeheer, de waterwet, monumentenzorg, de wet ruimtelijke ordening, de woningwet, de gaswet, tracéwet, enz. enz. Kortom, er zijn te veel en soms onduidelijke en tegenstrijdige regels en wetten waardoor de besluitvorming vaak traag, complex en onnodig duur is.

Aan al deze regels wil de overheid een einde maken middels de nieuwe omgevingswet onder het motto: “vraag niet of het kan maar zorg dat het kan”.

Bij nieuwe initiatieven geldt straks 1 wet, 1 loket, 1 procedure. Althans, dit is wat de wetgever voor ogen heeft.

Een van de maatschappelijk doelen is: “het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving en omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving tere vervulling van maatschappelijke behoeften. Kortom: beschermen en benutten”.
Daarnaast is een van de verbeterdoelen: “het vergroten van de bestuurlijke afwegingruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken” (Bron).

Al met al moet deze nieuwe omgevingswet ervoor zorgen dat bestuurders meer armslag krijgen en beslissingen sneller genomen kunnen worden en tevens dat bewoners meer zeggenschap over hun directe omgeving krijgen in 1 oogopslag kunnen zien welke regels er in hun omgeving gelden.

Dat ook aan deze wet haken en ogen zitten is men zich terdege van bewust. Immers, met de energietransitie, de woningbouw- en klimaatopgave in het achterhoofd (of moeten we wellicht zeggen; op de voorgrond) zal het niet altijd meevallen om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Wilt u meer weten over de omgevingswet? Kijk dan eens op onderstaande linkjes:

https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan/2029/